Provozní řád ŠJ

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ PŘI MZŠ KDYNĚ, KOMENSKÉHO 134

 • Školní jídelna je součástí školy, je odborně řízena vedoucí školní jídelny, která za provoz školního stravování zodpovídá řediteli školy.
 • Školní jídelna zajišťuje obědy žákům, zaměstnancům školy i cizím strávníkům.
 • Vycházejíc z vyhlášky MŠ ČR č.107/2005 Sb., se stanovuje cena oběda: 
   

žáci 7 - 10 let

- fin. norma 26,- Kč

cena oběda 26,- Kč

   

žáci 11 -14 let

- fin. norma 28,- Kč

cena oběda 28,- Kč

   

žáci 15 a více let

- fin. norma 30,- Kč

cena oběda 30,- Kč

   

cizí strávníci

 

cena oběda 66,- Kč

 • Strávníci se ke stravování přihlásí vyplněním přihlášky. Přihláška platí po dobu školní docházky.
 • Strávníci si zakoupí čipy a jsou povinni se prokazovat čipem při odběru oběda. Zapomenutí čipu je nutno  nahlásit u vedoucí jídelny. Při  ztrátě nebo zničení si musí strávník zakoupit nový čip.
 • V době nemoci je strávník povinen odhlásit oběd (i telefonicky, po internetu) den předem do 14:00 hod. Po ukončení nepřítomnosti se opět přihlásí. Pokud neodhlásí, doplatí oběd do plné ceny tj. 66,- Kč.
 • Zástupce nemocného strávníka může odebrat obědy do nosičů pouze 1. den nemoci. Další dni pouze v případě, že doplatí do plné ceny oběda, tj. 66,- Kč.
 • Poplatky za školní stravování hradí strávník nebo jeho zástupce prostřednictvím bankovního účtu povolení k inkasu, nebo v hotovosti ve školní jídelně od 7:00 - 7:45, 11:00 - 13:00. Strávník má možnost požádat o změnu platby.
 • Výdej obědů probíhá od 11:00 hod do 13:30 hod ve školní jídelně s přestávkami v návaznosti na rozvrh hodin. Školní jídelna se uzavírá ve 14:00 hod.
 • Výdej pro cizí strávníky 11:00 hod - 11:20 hod a 12:45 hod - 13:10 hod
 • Strávníci jsou povinni:
  - řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga, vedoucí kuchařky
  - chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
  - připomínky hlásit vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařce, dozoru
  - technické nebo hygienické závady hlásit vedoucí ŠJ, kuchařce, dozoru
 • Ředitel školy zajistí v době výdeje obědů pedagogický dozor. Ředitel školy při sestavování rozvrhu školy přihlédne na plynulost výdeje obědů ve ŠJ. Každou změnu rozvrhu oznámí ve ŠJ.
 • V době školních prázdnin bude školní jídelna v provozu při minimálním počtu 50ti strávníků.
 • Na základě hygienických předpisů je 1 x ročně (v době letních prázdnin) provoz ŠJ uzavřen na 3 týdny, kdy se provádí údržba, malování, úklid.
 • V případě havárie ve škole, školní jídelně nebo kuchyni bude zajištěn způsob stravování dle možností.

        Sestavila: Martina Veselá - vedoucí školní jídelny
        Schválil: Mgr. et Bc. Pavel Kopta - ředitel školy

Joomla! konole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze