Menu
Masarykova ZŠ Kdyně
Masarykova základní škola Kdyně
Masarykova základní školaKdyně

Projekt ESF 3.1

Modernizace ŠVP – rozvoj klíčových kompetencí s využitím informačních technologií a multimediální učebny na MZŠ ve Kdyni

  • začátek: 1. říjen 2005
  • ukončení: 31.srpna 2007
  • poskytovatel: MŠMT – z finančních prostředků ESF
  • Program: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
  • Priorita: 3 - Rozvoj celoživotního učení
  • Opatření: .1 - Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a3 rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
  • Název GS: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
  • Program podpory D: Modernizace školních vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí
  • Výše schválené podpory: 1 390 463 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt se svou činností soustřeďuje na podrobné a pečlivé vypracování vlastního školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) tak, aby plně v souladu se systémem kurikulárních dokumentů co nejlépe umožnil žákům 2. stupně Masarykovy ZŠ ve Kdyni získat klíčové kompetence vymezené RVP. Dále se zaměřuje na co možná nejúčinnější zapracování průřezových témat do jednotlivých vzdělávacích oblastí nově vznikajícího ŠVP při použití nejmodernější výpočetní techniky. V rámci projektu budou tedy vypracovány jednotlivé části ŠVP pro všech devět vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Tyto dokumenty budou vypracovány tak, aby co nejlépe využívaly možnosti dané průřezovými tématy a vedly, s využitím výpočetní techniky, ke skutečně efektivnímu utváření, rozvíjení a nabytí klíčových kompetencí žáků. Tento projekt napomůže k propojení a integraci vzdělávacích obsahů na úrovni témat, tematických celků a celých tematických okruhů. Podpoří tak integraci vzdělávacího obsahu na úrovni celých oborů vzdělávacích oblastí, která je velmi náročná a musí respektovat logiku výstavby jednotlivých oborů i jejich didaktická specifika. Plně napomůže k integraci a plodné spolupráci a pracovní komunikaci jednotlivých aprobovaných učitelů v učitelském kolektivu.

Konkrétně bude činnost probíhat ve dvou částech: 1) v první části budou vytvořeny jednotlivými zodpovědnými pracovníky ZŠ příslušné bloky ŠVP a zároveň k nim budou vznikat zcela konkrétní a pro danou oblast specifické power-pointové prezentace, sady testů a odkazů na přínosné internetové stránky. Zde budou také ped. pracovníci proškoleni ve vytváření takových prezentací a dokumentů odborným lektorem. Dále bude vytvořen systém volitelných předmětů tak, aby došlo k ideální vnitřní diferenciaci vzdělávacích oblastí. Právě v těchto blocích předmětů by vzhledem k menšímu počtu žáků a jejich speciálnímu zaměření mělo docházet k nejlepšímu získání klíčových kompetencí 2) v druhé části realizace projektu by došlo k vlastnímu využití vzniklých produktů reálným začleněním do výuky. Případné nedostatky, které se mohou objevit při praktickém využit, budou odstraňovány, doplňovány či modifikovány podle potřeb, zájmů, zaměření a nadání žáků tak, aby vznikl plně funkční a účelný ŠVP odrážející moderního ducha doby a mladé nastupující generace, které škola nabídne všem žákům k osvojení jako základní dovednosti, schopnosti, postoje a především nadpředmětový provazující se přístup ke vzdělání a komplexní pohled na problematiku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Bakaláři

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mohlo by Vás zajímat

​​

Adresa

Hlavní budova, ředitelství:
Komenského 134, 345 06 Kdyně

Odloučené pracoviště:
Náměstí 6, 345 06 Kdyně

​​​

Kontakty

Tel: 379 731 301
E-mail: tgm.skola@seznam.cz

Datová schránka (ID): gwekmxd